સંકટ ચોથ ની માહિતી   /   ગણેશ યાત્રી ભવન 

શ્રી ગણપતિ મંદિર ટ્રસ્ટ - ઐઠોર

મુ. ઐઠોર, તા.: ઊંઝા, જી. : મહેસાણા. ફોન ન. : ૦૨૭૬૭- ૨૫૩૫૫૫
મોબાઈલ નંબર : ૯૫૧૦૨૫૩૫૫૫

ટ્રસ્ટ રજી. ન. : એ-૧૧ મહેસાણાPrachin Vishnu Mandir
Vinayak Satsang Hall Vinayak Satsang Hall Vinayak Satsang Hall
Havan Havan Havan
 
For English
અંગ્રેજી માટે